ORTUELLAKO UDALA

Aplazamiento o fraccionamiento de obligaciones tributarias

Ficha Informativa

HELBURUA / OBJETIVO 250 eurotik gorako zorrak geroratzeko edo zatikatzeko eskaera, egoera ekonomiko-finantzarioak ordainketa aldi baterako egitea eragozten duenean/Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas de importe superior a 250?, cuando la situación económico-financiera impida, de forma transitoria, efectuar el pago. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA (NAHITAEZ)/DOCUMENTACIÓN A APORTAR (OBLIGATORIAMENTE) - (OR001)- Eskabide-orri orokorra. Datu hauek jaso beharko ditu nahitaez/Impreso de Solicitud General. Contendrá necesariamente los siguientes datos: Zerga-zorra, zenbatekoa, borondatez sartzeko epearen hasiera-data eta kontabilitate-erreferentzia adierazita/Deuda tributaria, indicando su importe, fecha de iniciación del plazo de ingreso voluntario y referencia contable. Eskatzen den atzerapena edo zatikapena/Aplazamiento o fraccionamiento que se solicita. Eskaeraren arrazoia/Motivo de la petición. - Zenbateko egokia eta berandutze-interesak estaliko dituen bermea. Honako hauek onartuko dira/Garantía que cubra el importe adecuado e intereses de demora. Se aceptarán: A. Gordailu-erakundeen abal solidarioa. Abalaren epe-muga 6 hilabetekoa izango da gutxienez, eta behar bezala esku hartuko da/Aval solidario de entidades de depósito. El término de este aval deberá exceder en 6 meses, al menos, al vencimiento de los plazos concedidos y estará debidamente intervenido. B. Udalak onartutako obra-ziurtagiriak, fidantzapeko zorra kitatzen ez den bitartean ordaindu beharrekoak/Certificaciones de obra aprobadas por el Ayuntamiento, cuyo pago quedará retenido en tanto no se cancele la deuda afianzada. - Zerga-zorrak ordaintzeko likideziarik ezaren aldi baterako egoeraren justifikazioa/Justificación de la situación transitoria de falta de liquidez para proceder al pago de sus deudas tributarias. A. Zordunak besteren kontura lan egiten badu/Si la persona deudora trabaja por cuenta ajena: 1. Lan pertsonalaren etekinetatik datozen diru-sarrerei buruzkoaLa referida a los ingresos provenientes de los rendimientos de trabajo personal. 2. Kontu korrontearen titularra den banku-erakundeen zerrendaren erantzukizunpeko adierazpena, bai eta erakunde horien banku-saldoaren laburpena ere, azken hiru hilabeteen hamar eta hogeita bostean/Declaración responsable del listado de entidades bancarias en las que sea titular de cuenta corriente, así como un extracto del saldo bancario de las mismas a día diez y veinticinco de los tres últimos meses. 3. Beste ondasun batzuen zerrenda (akzioak edo beste edozein finantza-inbertsio)/Relación de otros bienes (acciones o cualquier otra inversión financiera) B. Zorduna enpresaburua edo profesionala bada, eskaera aurkeztu duen ekitaldiko enpresa- edo lanbide-jardueraren etekin garbiak zehaztu beharko ditu./Si la persona deudora es empresario/a o profesional, deberá especificar los rendimientos netos de su actividad empresarial o profesional del ejercicio en el que presenta la solicitud. - NAN/DNI - (OR011) - Hirugarrenaren fitxa/Ficha de tercero

Documentación normalizada a presentar

.Solicitud
.Documento Nacional de identidad (DNI)
.Ficha de tercero (OR011)

Otra documentación a presentar

.Certificación de obra
.Aval

Normativa

Referencia Ley Orden / Capítulo Materia que Regula Texto Legal
Norma Foral 2/2005 - General Tributaria de 10 de marzo 1 / 1 Tributaria Ver Texto
Ordenanza Municipal de Gestión - Ordenanza Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos e Ingresos de Derecho Público. 1 / 1 Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos e Ingresos Ver Texto

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)