ORTUELLAKO UDALA

Cobro de tasa ocupación edificios públicos (OKE, NOCEDAL, SALÓN GORBEA)

Ficha Informativa

HELBURUA/OBJETIVOEraikin publikoak okupatzeagatiko tasa ordaintzea (OKE, Nocedaleko Gizarte Etxea eta Gorbea aretoa)/Abonar la tasa correspondiente por la ocupación de edificios públicos (OKE, Casa Social de Nocedal y Salón Gorbea)AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA (NAHITAEZ)/DOCUMENTACIÓN A APORTAR (OBLIGATORIAMENTE)- (OR026) - Eskabide-orri orokorra/Impreso de Solicitud. 

- NAN edo ordezko dokumentua/DNI., o documento sustitutorio.TARIFAK/TARIFAS

OHARRAK/OBSERVACIONES1. Erabilitako lokala kaltetu edo hondatuz gero, erreserbaren eskatzailea izango da hori zuzentzearen erantzulea/En caso de perjuicio, deterioro del local utilizado será responsable de su subsanación el solicitante de la reserva.

2. Ez da bidezkoa tasa itzultzeaerreserbaren egunean bertan egindako ezeztapenen kasuan edo erreserbaren data igarotakoan aurkeztutako itzulketa-eskaeren kasuan, betiere erabilera ez bada egin eskatzaileari egotz dakiokeen arrazoi batengatik./No procede devolución de la tasa en caso de  cancelaciones realizadas el mismo día de la reserva o en caso de solicitudes de devolución presentadas una vez transcurrido la fecha de la reserva, siempre que no se hubiese realizado el uso por causa imputable a quien solicite.

Documentación normalizada a presentar

TD14-018
.Documento Nacional de identidad (DNI)

Normativa

Referencia Ley Orden / Capítulo Materia que Regula Texto Legal
Ordenanza Fiscal - Ordenanza Fiscal reguladora de la ocupación de edificios públicos 1 / 1 Ocupación de edificios públicos Ver Texto

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)