ORTUELLAKO UDALA

Solicitud subvenciones para empresas de nueva creación

Ficha Informativa

HELBURUA / OBJETIVO


Diru-laguntzaren eskabidea, deialdiaren urtean lanean hasten diren enpresen hasierako gastuak ordaintzeko / Solicitud de subvención para cubrir los gastos iniciales de las empresas que comiencen su actividad en el año de la convocatoria.


AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA (NAHITAEZ) / DOCUMENTACIÓN A APORTAR (OBLIGATORIAMENTE)

-Eskatzailearen NANaren edo IFKren fotokopia / Fotocopia del D.N.I. o C.I.F., del solicitante.

-Honako hauen fotokopia / Fotocopia de:

A) Sozietateen kasuan: eratze-eskritura publikoaren kopia baimendua eta Merkataritza Erregistroko inskripzio-zenbakia / En caso de sociedades: copia autorizada de Escritura pública de Constitución y nº de inscripción en el Registro Mercantil.

B) Kooperatiben eta bestelako elkarteen kasuan: estatutuak eta Erregistroko inskripzio-zenbakia / En caso de cooperativas y otras agrupaciones: Estatutos y nº de inscripción en el Registro.

C) Ondasun-erkidegoen kasuan: eratzeko kontratu pribatua / En el caso de comunidades de bienes: contrato privado de constitución.

-Ogasuneko Goi Zentsua, garatzen duen jarduera ekonomikorako / Alta Censal de Hacienda para la actividad económica que desarrolle.

-(OR037) - Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintzak emandako ziurtagiriak eskatzeko baimena / Autorización para solicitar certificados expedidos por Hacienda Foral y Tesorería de la Seguridad Social.-(OR011) - Hirugarrenen fitxa, behar bezala beteta eta banku-erakundeak zigilatuta / Ficha de Terceros debidamente cumplimentada y sellada por la entidad bancaria.-MEATZALDEKO-BEHARGINTZAk tutorizatutako enpresa-bideragarritasuneko plana / Plan de viabilidad Empresarial Tutorizado por MEATZALDEKO-BEHARGINTZA.

Documentación normalizada a presentar

.Solicitud
.Declaración censal de alta
.Documento Nacional de identidad (DNI)
.Plan de proyecto
.Certificación subvenciones (OR037)
.Ficha de tercero (OR011)

Otra documentación a presentar

.Estatutos
.Contrato
.Escritura

Normativa

Referencia Ley Orden / Capítulo Materia que Regula Texto Legal
Ley 38/2003 - General de Subvenciones / Subvenciones Ver Texto
Plan Estratégico de Subvencion - Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Ortuella / Subvenciones Ver Texto
Ordenanza General de Subv. - ? Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Ortuella / Subvenciones Ver Texto
Real Decreto 887/2006 - General Tributaria de 10 de marzo / Subvenciones Ver Texto
Ordenanzas específicas - Ordenanzas específicas de cada área / Subvenciones Ver Texto

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)