ORTUELLAKO UDALA

Certificado del importe pagado en concepto de renta

Ficha Informativa

KATASTROKO ZIURTAGIRIA

Etxebizitza-errenta gisa ordaindutako zenbatekoaren egiaztagiria (udal-alokairua).

1. - Eskabide orokorraren inprimakia, behar bezala beteta.

2. - Baimendutako pertsona bat badator, honako hauek aurkeztu beharko ditu:

A) NAN edo haren ordezko agiri originala.

B) Ordezkaritza egiaztatzen duen agiriaren jatorrizkoa eta ordezkatuaren NANaren fotokopia edo ordezko agiria.


Ziurtagiriaren tasa


CERTIFICADO CATASTRAL.

Documento acreditativo del importe abonado en concepto de renta de vivienda (alquiler municipal).

1. - Impreso de Solicitud General, debidamente cumplimentado.

2. - Si viene una persona autorizada deberá aportar:

a) Documento original de su DNI o documento sustitutorio.

b) Original del documento que acredite su representación y fotocopia del DNI de la persona representada o documento sustitutorio.


Tasa del Certificado

Documentación normalizada a presentar

.Solicitud

Otra documentación a presentar

.Poder de Representación / Ordezkaritza-ahalordea
.Documento Nacional de identidad (DNI)

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)