ORTUELLAKO UDALA

Utilización temporal de locales municipales

Ficha Informativa

UDAL-LOKALAK ALDI BATERAKO ERABILTZEA

Interesa duen pertsona, talde, talde, elkarte edo koadrila orok edo bere legezko ordezkariak eskatu ahal izango du.

Eranskineko dokumentazioa

1. - Eskatzaileak NANaren jatorrizko agiria aurkeztu beharko du, edo,haren ordezko agiria.

2. - Elkarte, erakunde edo erakunderen baten ordezkari gisa jarduten badu, ordezkatutako elkartearen IFK eta estatutuak aurkeztu beharko dira, salbu eta dagoeneko udalean aurkeztuak badaude.

3. - Udal lokalen eskabidearen inprimakia, egin beharreko jarduera berariaz adierazita.

4. - Irabazizko jarduera bada, alta EJZn eta erantzukizun zibileko asegurua.


Tasa


UTILIZACIÓN TEMPORAL DE LOCALES MUNICIPALES

Lo podrá solicitar, toda persona, grupo, colectivo, asociación o cuadrilla interesada o su representante legal.

Documentación Anexa

1. - DNI., o documento sustitutorio.

2. - Si actúa en representación de alguna asociación, institución o entidad se aportarán el CIF y los estatutos de la asociación representada, salvo que ya estén presentados en el ayuntamiento.

3. - Impreso de Solicitud de Locales Municipales, con indicación expresa de la actividad a realizar.

4. - Si es una actividad lucrativa, alta en el IAE y seguro de responsabilidad civil.


Tasa


Documentación normalizada a presentar

.Solicitud - locales municipales (OR026)

Otra documentación a presentar

.Certificado de Alta IAE
.Poder de Representación / Ordezkaritza-ahalordea
.Seguro de Responsabiidad Civil
.Documento Nacional de identidad (DNI)

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)