ORTUELLAKO UDALA

Cesión de locales Municipales

Ficha Informativa

UDAL LOKALEN LAGAPENA

Interesa duen pertsona, talde, talde, elkarte edo koadrila orok edo bere legezko ordezkariak eskatu ahal izango du.


Eranskineko dokumentazioa

1. - Eskabide orokorraren inprimakia (OR001), erabilera berariaz adierazita.

2. - Elkarte, erakunde edo erakunderen baten ordezkari gisa jarduten badu, ordezkatutako elkartearen IFK eta estatutuak aurkeztu beharko dira, salbu eta dagoeneko udalean aurkeztuak badaude.

3. - Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroko inskripzioaren kopia, salbu eta dagoeneko Udalean aurkeztu bada.


CESIÓN DE LOCALES MUNICIPALES

Lo podrá solicitar, toda persona, grupo, colectivo, asociación o cuadrilla interesada o su representante legal.

Documentación Anexa

1. - Impreso de Solicitud General (OR001) con indicación expresa del uso.

2. - Si actúa en representación de alguna asociación, institución o entidad se aportarán el CIF y los estatutos de la asociación representada, salvo que ya estén presentados en el ayuntamiento.

3. - Copia de la Inscripción en el Registro de Asociacioones de Gobierno Vasco, salvo que ya esté presentado en el Ayuntamiento.


Documentación normalizada a presentar

.Solicitud

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)