ORTUELLAKO UDALA

Autorización de transmisión de parcela en parking de El Barracon y Otxartaga

Ficha Informativa

Interesdun orok eta bere legezko ordezkariak eska dezakete, lurzatien emakida arautzen duten agirietan aurreikusitako kasuetan.

1. - Eskabide orokorraren inprimakia (OR001), behar bezala beteta.

2. - Baimendutako pertsona bat badator, honako hauek aurkeztu beharko ditu:

A) NAN edo haren ordezko agiri originala.

B) Ordezkaritza egiaztatzen duen agiriaren jatorrizkoa eta ordezkatuaren NANaren fotokopia edo ordezko agiria.


Lo puede solicitar toda persona interesada y su representante legal, en los casos previstos en los Pliegos reguladores de la concesión de parcelas.

1. - Impreso de Solicitud General(OR001), debidamente cumplimentado.

2. - Si viene una persona autorizada deberá aportar:

a) Documento original de su DNI o documento sustitutorio.

b) Original del documento que acredite su representación y fotocopia del DNI de la persona representada o documento sustitutorio.

Documentación normalizada a presentar

.Solicitud

Otra documentación a presentar

.Poder de Representación / Ordezkaritza-ahalordea

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)