ORTUELLAKO UDALA

Solicitud de cita con la asesoria jurídica a personas derivadas de Servicios Sociales

Ficha Informativa

Interesdun orok eta bere legezko ordezkariak eska dezakete, lurzatien emakida arautzen duten agirietan aurreikusitako kasuetan.

1. - Eskabide orokorraren inprimakia (OR001), behar bezala beteta, kontsultaren arrazoia adieraziz.

2. - Baimendutako pertsona bat badator, honako hauek aurkeztu beharko ditu:

A) NAN edo haren ordezko agiri originala.

B) Ordezkaritza egiaztatzen duen agiriaren jatorrizkoa eta ordezkatuaren NANaren fotokopia edo ordezko agiria.

Interesdunek aztertu beharreko gaiari buruz duten dokumentazioa eraman beharko dute zerbitzu juridikoarekiko hitzordura.


Lo puede solicitar todas aquellas personas del municipio derivadas del área de Servicios Sociales interesadas en resolver alguna duda de carácter legal.

1. - Impreso de Solicitud General(OR001), debidamente cumplimentado, indicando razón de la consulta.

2. - Si viene una persona autorizada deberá aportar:

a) Documento original de su DNI o documento sustitutorio.

b) Original del documento que acredite su representación y fotocopia del DNI de la persona representada o documento sustitutorio.

Las personas interesadas deberán llevar a la cita con el servicio jurídico la documentación que tengan sobre el tema a tratar.

Documentación normalizada a presentar

.Solicitud

Otra documentación a presentar

.Poder de Representación / Ordezkaritza-ahalordea

Lugares de Atención

Nombre REGISTRO GENERAL
Dirección Edificio OKE, Catalina Gibaja 10
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)
Nombre REGISTRO HORNO
Dirección Edificio Horno, Golifar 30
Horarios de Atención 7:30 h a 15:00 h
Correos Electrónicos registro@ortuella.eus
Teléfonos 94 664 02 00 (EXT 2010)